Algemene Voorwaarden

Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt FutureScience, gevestigd te Heerhugowaard, aangeduid als FutureScience en haar contractspartner als afnemer.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met FutureScience.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan FutureScience aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4 Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden FutureScience heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per fax en/of e-mail op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2 Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met FutureScience.

3 Totstandkoming van de
3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van FutureScience op haalbaarheid is beoordeeld. FutureScience heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4 Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2 Alle door of in opdracht van FutureScience gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van FutureScience en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan FutureScience te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van FutureScience van € 150,00 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

5 Prijzen
5.1 De zaken van FutureScience worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van FutureScience. De diensten van FutureScience worden verricht tegen de prijs die FutureScience na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
5.2 Voor orders onder de € 100,00 wordt een bedrag van € 5,00 administratie- en handelingskosten in rekening gebracht.
5.3 Voor orders die worden verzonden waarbij het totaalbedrag vooraf aan FutureScience wordt overgemaakt wordt € 6.35 verzendkosten berekend.
5.4 Voor orders die worden verzonden waarbij de betaling bij levering plaats zal vinden wordt een bedrag van € 7,25 bovenop de verzendkosten berekend.

6 Verzending/aflevering
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt FutureScience de wijze van verzending. In geval FutureScience de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van FutureScience. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.2 De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
6.3 In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door FutureScience op te geven opslagplaats, heeft FutureScience het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan FutureScience toekomende rechten.

7 Leveringstermijnen
7.1 De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van FutureScience.
7.2 Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat FutureScience na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij FutureScience een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.
7.4 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens FutureScience. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van FutureScience of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8 Zichtzendingen
8.1 De door FutureScience afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door FutureScience aan te geven doeleinden, wanneer FutureScience dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
8.2 Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door FutureScience op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin FutureScience deze zaken aan de afnemer afleverde.

9 Betaling
9.1 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval FutureScience een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.3 Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan FutureScience verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
9.4 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en FutureScience tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan FutureScience te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.
9.5 Niet tijdige betaling geeft FutureScience het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.6 FutureScience is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door FutureScience te verrichten prestaties, een en ander op een door FutureScience aan te geven wijze.
9.7 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

10 Eigendomsvoorbehoud en
10.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door FutureScience uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2 Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van FutureScience de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.
10.3 De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van FutureScience de zaken aan FutureScience ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan FutureScience of aan de door FutureScience aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
10.4 FutureScience verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van FutureScience ten behoeve van andere aanspraken die FutureScience op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van FutureScience zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 150,00 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
10.5 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van FutureScience tot volledige voldoening van al hetgeen FutureScience van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11 Reclames
11.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan FutureScience kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt FutureScience geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
11.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
11.3 Indien een reclame door FutureScience gegrond wordt bevonden, heeft FutureScience het recht te harer keuze:
A de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
B het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan FutureScience worden afgegeven.
C het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.4 De afnemer dient in een voorkomend geval FutureScience onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
11.5 Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. FutureScience aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door FutureScience op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin FutureScience deze zaken aan de afnemer afleverde.
11.6 Software, boeken, informatiedragers worden niet retourgenomen door FutureScience.

12 Garantie
12.1 FutureScience staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
12.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.3 Indien de afnemer aan FutureScience een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van FutureScience. De afnemer zal alsdan FutureScience vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
12.4 Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan FutureScience verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van FutureScience zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
12.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft FutureScience garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
12.6 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door FutureScience op te geven adres.
12.7 Voor zaken met een door andere dan FutureScience bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

13 Uitgesloten van garantie
13.1 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens FutureScience zijn verricht.
C bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
D indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
F indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

14 Handelsmerk
14.1 De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door FutureScience afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.